obowiazki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP i higieny pracy

filoocik portal

Temat: 2009 rok i zmiany w BHP
oto wycinek z artykułu Gazety Prawnej: "...nowela k.p. z 21 listopada 2008 r. nakłada na pracodawców znacznie więcej obowiązków, w tym zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy będą musieli wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację oraz ochronę przeciwpożarową. Z przepisów wynika, że ci ostatni muszą mieć co najmniej średnie wykształcenie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub tytuł zawodowy technika pożarnictwa. Aby wypełnić ten obowiązek, firmy będą musiały zatrudnić inspektora ochrony przeciwpożarowej lub skierować pracownika na szkolenie prowadzone przez jednostki dydaktyczne Państwowej Straży Pożarnej. Koszt takiego szkolenia wynosi obecnie...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5794Temat: 2009 rok i zmiany w BHP
Moi drordzy BHP-owcy". Macie tutaj lepszy paragraf do dyskusji: § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2. Czyż nie obarcza on odpowiedzialnością za stan bhp również osoby zatrudnionej jako służba bhp???. Trochę ciepło - jakby nie było konflikt z pracodawcą jest nieunikniony.
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5794


Temat: praca na wysokości
Wszyscy pracownicy, którzy będą wykonywać pracę na terenie Pracodawcy powinni być przeszkoleni w zakresie bhp lub takim szkoleniem się wylegitymować. Jeżeli praca wykonywana jest na wysokości - czyli powyżej 1m od podłoża - pracownicy tacy muszą posiadać badania lekarskie dopuszczające ich do prac na wysokości. Mimo tego, że nie łączy pracodawcę i zleceniobiorców stosunek pracy zgodnie z kodeksem pracy - pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoim pracownikom, ale również wszystkim innym osobom przebywającym na terenie zakładu pracy (w miejscu prowadzonych na jego zlecenie prac). Co do eternitu to nie...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1181


Temat: pracownik tymczasowy
USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608) mówi: "Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie:,......zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujących w szczególności dostarczanie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku;". Mam w związku z tym pytanie: jak w Waszych zakładach rozwiązano ten problem. Jeśli w umowie ustalono, że szkolenie bhp przeprowadza pracodawca użytkownik, czytaj "behapowiec" na etacie, kto za to płaci. jest to przecież nasze dodatkowe działanie. Poza tym w mojej firmie pracowników tymczasowych często zatrudnia się "na gorąco"; byłem świadkiem jak kadrowa dzwoniła do agencji prosząc o natychmiastowe przysłanie dwóch pracowników, bo ktoś tam zachorował. Było to późne popołudnie i właśnie kończyłem pracę i zbierałem się do wyjścia. Nie będę się więcej rozpisywał, bo chyba wiadomo o co chodzi. Proszę o Wasze...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1491


Temat: Umowa - zlecenie
Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców określa Kodeks Pracy. Skoro Twoja znajoma wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia - czyli podpisała umowę cywilnoprawną ,tym samym jest zleceniobiorcą, a nie pracownikiem .Nie dotyczą jej przepisy kodeksu pracy, a więc nie ma takich samych praw o których mówi kodeks pracy, jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. Umowami o pracę są m.in. umowa na czas określony i na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest: Art. 304 § 1 który mówi, że „ Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę” Jednak to, czy osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy powinna być poddana badaniom lekarskim ( art. 211. pkt.5 k. p.) lub przeszkolona w pełnym zakresie w dziedzinie bhp ( art. 211 pkt. 1 k.p) należy do decyzji pracodawcy. Art. 304 [1] „Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy......” Intencją tego przepisu jest, aby osoba wykonująca pracę np. na podstawie umowy cywilnoprawnej dostosowała się do przepisów oraz zasad bhp obowiązujących w danym zakładzie, jak również wykonywała pracę w sposób nie zagrażający, zdrowiu i życiu pracowników zatrudnionych przez pracodawcę. Umowy zlecenia są umowami cywilnoprawnymi do których zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego.
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=446


Temat: szkolenie
Jesli osoba, ktora zamierza Cie zatrudnic NIE ZATRUDNIA W CHWILI obecnej zadnego pracownika na podstawie umowy o pracę (a wylacznie zawarła umowy cywilne, czyli umowy zlecenia) to NIE JEST jeszcze pracodawcą. Nie potrzebuje wiec ta osoba zadnego szkolenia bhp. Nie ma tez potrzeby szkolenia owych osob - zleceniobiorcow na wlasny koszt i we własnym zakresie. Natomiast ma obowiazek zapewnic tym osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ma obowiazek wymagac od tych osob aby mialy wiedze z zakresu bhp i odpowiedni stan zdrowia do wykonywania zleconych prac. Taki wymog/oswiadczenie zleceniobiorcy powinno byc jednak ... PRACODAWCĄ) to nie ma rowniez zadnego powodu (a obowiazku tym bardziej), zeby zatrudniac behapowca.... :mellow:
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=6838


Temat: firma biurowa a behapowiec
ok ale czy to jest obowiązek czy zalecenie? w KP stoi: Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników TWORZY służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników POWIERZA wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1611


Temat: Wypadek samochodowy pracownika (kierowca-sprzedawca) i ZUS
Art. 237[11]. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. § 2. Jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do powołania służby bhp, o której mowa w § 1, obowiązek wykonywania zadań tej służby spoczywa na pracodawcy. W sierpniu ubiegłego roku obowiązywał już znowelizowany kodeks pracy i to na nim się należy oprzeć. W Twoim przypadku miałeś pełne prawo do sporządzenia protokołu i szczerze mówiąc nie bardzo prawdopodobne wydaje mi się aby właśnie z tej przyczyny ZUS zwrócił dokumentację. Dla przypomnienia: wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające w związku z pracą oraz powodujące uraz lub smierć. Być może ZUS miał wątpliwości...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=240


Temat: SŁużba BHP
Czy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników moze powierzyć wykonywanie zadań słuzby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy? Droga Beatko, Zadajesz trochę naiwne pytania (poczytaj kodeks pracy) dla ułatwienia podaję właściwy wycinek: . Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej Ťsłużbą bhpĹĄ, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do powołania służby bhp, o której mowa w § 1, obowiązek wykonywania zadań tej służby spoczywa na pracodawcy. Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp przez pracodawcę zatrudniającego mniejszą liczbę pracowników niż określona w § 1, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=33


Temat: Skład zespołu powypadkowego.
Pracodawca, który nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, powołuje zespół powypadkowy w składzie: pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy oraz (u pracodawcy, u którego nie działa SIP) przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami ... . Skład zespołu w tym przypadku to: - pracownik ... któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, - pracownik - przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie... . Ten pierwszy ustanowiony po konsultacji z pracownikami (art. 237 11a, par. 1 pkt 3 Kp), zaś drugi wyłoniony w "trybie przyjętym u danego pracodawcy". L.A.
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=571


Temat: szkolenia służby bhp
Osoba prowadząca działalność gospodarczą i która tylko prowadzi tzw firmę szkoleniową bez względu na kwalifikacje i wykształcenie nie musi być przeszkolona w zakresie bhp. Rozporządzenie opublikowane w Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz.285 stanowi: "§ 2. Pracodawcy prowadzący działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz :!: jednostki organizacyjne :!: , o których mowa w § 1 ust. 1zwani dalej "organizatorami szkolenia", powinni zapewnić: 1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia dla określonych grup stanowisk, których realizacja zapewni spełnienie wymagań określonych w § 3, 2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w ... przebieg szkolenia i doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów z przebiegu egzaminów i rejestrów wydanych zaświadczeń. Oprócz Pracodawców szkolenia moga ... Jeżeli jesteś absolwentką sudów wyższych Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy możesz na dzień dzisiejszy otwierać firmę bez posiadania wiedzy z zakresu bhp, nie musisz też mieć żadnych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursow tzw. bhp Jeżeli jednak będziesz pracownikiem ( bez wzgledu na zajmowane stanowisko) jako magister lub licencjat ( bo to już wyższe wykształcenie) Technik Bhp to pamiętaj o § 14 przytoczonego wyżej rozporządzenia ( które mimo rozszerzającego zakresu wbrew legitymacji zawartej w KPracy obowiązuje ). Przepis ten stanowi, iż "Z obowiązku odbycia szkolenia podstawowego zwolnione są osoby posiadające zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwenci studiów wyższych o specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy" oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także osoby posiadające kwalifikacje określone dla inspektorów pracy w...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=37


Temat: Zbiornik smoły.
Piter, spoko bez nerwacji, może Athos opiniuje zbiornik - projekt, w ramach swojego zakresu obowiązków, przecież zacytowany przez Ciebie przepis o słuzbie bhp można zastosować w sposób uniwersalny, nieprawdaż ! § 2. 1. Do zakresu działania służby bhp należy: 1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji, 6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, 7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=226


Temat: Warunki pracy i outsourcing.
No i jeszcze Służba Pracownicza nr 1/2004 Zmiany w kodeksie pracy dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 9. Jakie zmiany wprowadzono w art. 304 /1/ k.p? " Nowe brzmienie art 304/1/ k.p stanowi, że obowiązki o których mowa w art 211, w zakresie określonym przez pracodawcę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Uprzednio obowiązujący zapis tego artykułu, bez wyrazów " w zakresie określonym przez pracodawcę", budził wątpliwości interpretacyjne. W świetle przepisów art. 304/1/ k.p obowiązki zawarte w art 211 k.p tej ustawy ciążąrównież naosobach fizycznych wykonujacych pracę na innej podstawie niz stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Intencja tego przepisu jest aby osoba wykonujaca pracę np. na podstawie umowy cywilnoprawnej dostosowała się do przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujacych w danym zakładzie pracy, a także wykonywała pracę w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu pracowników zatrudnionych przez pracodawcę. Należy przypomnieć, że zgodnie a art.304§ 2 kp.,pracodawca jest równocześnie zobowiążany zapewnić tym osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 §2 k.p. Jednak to, czy osoba, o której mowa w art 304/1/ k.p powinna być poddana badaniom lekarskim "art. 211 pkt 5 k.p) lub przeszkolona w pełnym zakresie w dziedzinie bhp (art. 211 pkt 1 k.p), należy do decyzji pracodawcy." Tyle w tej sprawie wyjaśnienie Ministerswa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. pozdrawiam
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=299


Copyright (c) 2009 filoocik portal | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.